LeagueDay Time
SeniorMonday9:00am
WomensMonday12:30pm
MensMonday6:45pm
SeniorTuesday9:00am
WomensTuesday12:30pm
Womens Tuesday7:00pm
MensWednesday9:00pm
MixedThursday10:30am
MixedThursday1:00pm
OpenThursday6:45pm
OpenThursday9:00pm
SeniorFriday9:00am
MixedFriday5:30pm
MixedFriday7:15pm
MixedFriday9:00pm